چرا باید مثبت اندیش باشم؟

چطور ذهنمان را روی افکار مثبت برنامه ریزی کنیم؟

بابت هر چیزی که داری شکرگزار باش خیلی ها دوست دارند جای تو باشند

با برچسب های منفی دیگران زندگی نکنید

همیشه انتظار مثبت داشته باشید

به کلاغ های زندگی تان توجهی نکنید

به مسائل و مشکلات با دید متفاوتی نگاه کنید