خجولی و کم حرفی

چطور خجولی و کم حرفی مان را کنار بگذاریم

صحبت کردن

آیا تو هم این هشت اشتباه را هنگام صحبت کردن مقابل جمع انجام می دهی؟