خوب صحبت کردن

آیا خوب صحبت کردن یا سخنور خوب بودن ذاتی است؟