چطور یک لطیفه خنده دار تعریف کنیم؟

شوخ طیع

چطور دوست داشتنی ترین فرد جمع باشیم؟