دلایل کم حرفی افراد و راه حل هر کدام چیست؟ چطور در جمع ها حرفی برای گفتن داشته باشیم

و بتوانیم سر صحبت را با افراد باز کنیم؟

   درس 2

   درس 2

در ویدیوی بعد به این می پردازیم که چطور از دیگران طوری درخواست کنیم که جواب”بله” بشنویم؟

یا جواب های “نه” را به “بله” تبدیل کنیم؟…