دلایل کم حرفی افراد و راه حل هر کدام چیست؟ چطور در جمع ها حرفی برای گفتن داشته باشیم

و بتوانیم سر صحبت را با افراد باز کنیم؟

در ویدیوی بعد به این می پردازیم که چطور از دیگران طوری درخواست کنیم که جواب”بله” بشنویم؟

یا جواب های “نه” را به “بله” تبدیل کنیم؟…