چطور از دیگران درخواست کنیم تا جواب “بله” بگیریم؟ یا جواب های “نه” احتمالی را به “بله”

تبدیل کنیم؟

در اکثر مواقع ما به دلیل نداشتن بیان مناسب و مهارت های ارتباطی لازم دچار مشکل خجولی و کم حرفی می شویم.

در درس بعد (آخرین درس) یاد می گیریم که چطور به فن بیان و مهارت های ارتباطی تسلط پیدا کنیم و چطور می توانیم در کوتاه ترین

زمان ممکن این مهارت ها را به دست آوریم؟