چطور از دیگران درخواست کنیم تا جواب “بله” بگیریم؟ یا جواب های “نه” احتمالی را به “بله”

تبدیل کنیم؟

   درس 3

یکی از ضروری ترین و اساسی ترین مهارت هایی که باید در زندگی بیاموزیم مهارت “نه” گفتن یا عدم پذیرش است.

عدم توانایی در “نه” گفتن موجب بروز مشکلات جبران ناپذیری مثل سواستفاده، اعتیاد به مواد مخدر، از دست دادن زمان و انرژی

آسیب زدن به عزت نفس و … می شود. در ویدیوی بعدی این مهارت مهم را یاد می گیری.