چطور قاطعانه و محترمانه به دیگران “نه” بگوییم طوری که دلخور نشوند؟

   درس 4

یکی از دلایل خجولی و کم حرفی نداشتن مهارت های ارتباطی از جمله : ارتباط چشمی مناسب،

شنونده خوب بودن، استفاده از زبان بدن مناسب، گفتگوی تلفنی تاثیرگذار، توانایی مذاکره و…

است که در ویدیوی بعدی به آن ها می پردازیم.