چطور در 12 هفته بهترین بیان را بدست آوریم طوری که در هر جمعی همه مجذوب صحبت هایمان شوند

شاید این مهمترین 3 دقیقه ای زندگی ات شد