در این وبینار یاد می گیری که چطور صدای زیبا و تأثیرگذار و لحن بیان مناسبی پیدا کنی؟

اگر صدای زیبا و بیان بهتری پیدا کنی اعتماد به نفست هم برای صحبت در جمع های

مختلف بالا می رود. پس بیشتر از این منتظرت نمی گذارم.